PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-ca-ES.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-ca-ES.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-ca-ES.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 3 months ago
Size: 4,945 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'ca-ES': {
   font: {
    bold: 'Negreta',
    italic: 'Cursiva',
    underline: 'Subratllat',
    clear: 'Treure estil de lletra',
    height: 'Alçada de línia',
    name: 'Font',
    strikethrough: 'Ratllat',
    subscript: 'Subíndex',
    superscript: 'Superíndex',
    size: 'Mida de lletra'
   },
   image: {
    image: 'Imatge',
    insert: 'Inserir imatge',
    resizeFull: 'Redimensionar a mida completa',
    resizeHalf: 'Redimensionar a la meitat',
    resizeQuarter: 'Redimensionar a un quart',
    floatLeft: 'Alinear a l\'esquerra',
    floatRight: 'Alinear a la dreta',
    floatNone: 'No alinear',
    shapeRounded: 'Forma: Arrodonit',
    shapeCircle: 'Forma: Cercle',
    shapeThumbnail: 'Forma: Marc',
    shapeNone: 'Forma: Cap',
    dragImageHere: 'Arrossegueu una imatge o text aquí',
    dropImage: 'Deixa anar aquí una imatge o un text',
    selectFromFiles: 'Seleccioneu des dels arxius',
    maximumFileSize: 'Mida màxima de l\'arxiu',
    maximumFileSizeError: 'La mida màxima de l\'arxiu s\'ha superat.',
    url: 'URL de la imatge',
    remove: 'Eliminar imatge'
   },
   video: {
    video: 'Vídeo',
    videoLink: 'Enllaç del vídeo',
    insert: 'Inserir vídeo',
    url: 'URL del vídeo?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion o Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Enllaç',
    insert: 'Inserir enllaç',
    unlink: 'Treure enllaç',
    edit: 'Editar',
    textToDisplay: 'Text per mostrar',
    url: 'Cap a quina URL porta l\'enllaç?',
    openInNewWindow: 'Obrir en una finestra nova'
   },
   table: {
    table: 'Taula'
   },
   hr: {
    insert: 'Inserir línia horitzontal'
   },
   style: {
    style: 'Estil',
    p: 'p',
    blockquote: 'Cita',
    pre: 'Codi',
    h1: 'Títol 1',
    h2: 'Títol 2',
    h3: 'Títol 3',
    h4: 'Títol 4',
    h5: 'Títol 5',
    h6: 'Títol 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Llista desendreçada',
    ordered: 'Llista endreçada'
   },
   options: {
    help: 'Ajut',
    fullscreen: 'Pantalla sencera',
    codeview: 'Veure codi font'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Paràgraf',
    outdent: 'Menys tabulació',
    indent: 'Més tabulació',
    left: 'Alinear a l\'esquerra',
    center: 'Alinear al mig',
    right: 'Alinear a la dreta',
    justify: 'Justificar'
   },
   color: {
    recent: 'Últim color',
    more: 'Més colors',
    background: 'Color de fons',
    foreground: 'Color de lletra',
    transparent: 'Transparent',
    setTransparent: 'Establir transparent',
    reset: 'Restablir',
    resetToDefault: 'Restablir per defecte'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Dreceres de teclat',
    close: 'Tancar',
    textFormatting: 'Format de text',
    action: 'Acció',
    paragraphFormatting: 'Format de paràgraf',
    documentStyle: 'Estil del document',
    extraKeys: 'Tecles adicionals'
   },
   help : {
    'insertParagraph': 'Inserir paràgraf',
    'undo': 'Desfer l\'última acció',
    'redo': 'Refer l\'última acció',
    'tab': 'Tabular',
    'untab': 'Eliminar tabulació',
    'bold': 'Establir estil negreta',
    'italic': 'Establir estil cursiva',
    'underline': 'Establir estil subratllat',
    'strikethrough': 'Establir estil ratllat',
    'removeFormat': 'Netejar estil',
    'justifyLeft': 'Alinear a l\'esquerra',
    'justifyCenter': 'Alinear al centre',
    'justifyRight': 'Alinear a la dreta',
    'justifyFull': 'Justificar',
    'insertUnorderedList': 'Inserir llista desendreçada',
    'insertOrderedList': 'Inserir llista endreçada',
    'outdent': 'Reduïr tabulació del paràgraf',
    'indent': 'Augmentar tabulació del paràgraf',
    'formatPara': 'Canviar l\'estil del bloc com a un paràgraf (etiqueta P)',
    'formatH1': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H1',
    'formatH2': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H2',
    'formatH3': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H3',
    'formatH4': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H4',
    'formatH5': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H5',
    'formatH6': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H6',
    'insertHorizontalRule': 'Inserir una línia horitzontal',
    'linkDialog.show': 'Mostrar panel d\'enllaços'
   },
   history: {
    undo: 'Desfer',
    redo: 'Refer'
   },
   specialChar: {
    specialChar: 'CARÀCTERS ESPECIALS',
    select: 'Selecciona caràcters especials'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.