PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-cs-CZ.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-cs-CZ.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-cs-CZ.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 3 months ago
Size: 2,869 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'cs-CZ': {
   font: {
    bold: 'Tu?né',
    italic: 'Kurzíva',
    underline: 'Podtr?ené',
    clear: 'Odstranit styl písma',
    height: 'Vý?ka ?ádku',
    strikethrough: 'P?e?krtnuté',
    size: 'Velikost písma'
   },
   image: {
    image: 'Obrázek',
    insert: 'Vlo?it obrázek',
    resizeFull: 'P?vodní velikost',
    resizeHalf: 'Polovi?ní velikost',
    resizeQuarter: '?tvrte?ní velikost',
    floatLeft: 'Umístit doleva',
    floatRight: 'Umístit doprava',
    floatNone: 'Neobtékat textem',
    dragImageHere: 'P?etáhnout sem obrázek',
    selectFromFiles: 'Vybrat soubor',
    url: 'URL obrázku'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Odkaz videa',
    insert: 'Vlo?it video',
    url: 'URL videa?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion nebo Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Odkaz',
    insert: 'Vytvo?it odkaz',
    unlink: 'Zru?it odkaz',
    edit: 'Upravit',
    textToDisplay: 'Zobrazovaný text',
    url: 'Na jaké URL má tento odkaz vést?',
    openInNewWindow: 'Otev?ít v novém okn?'
   },
   table: {
    table: 'Tabulka'
   },
   hr: {
    insert: 'Vlo?it vodorovnou ?áru'
   },
   style: {
    style: 'Styl',
    p: 'Normální',
    blockquote: 'Citace',
    pre: 'Kód',
    h1: 'Nadpis 1',
    h2: 'Nadpis 2',
    h3: 'Nadpis 3',
    h4: 'Nadpis 4',
    h5: 'Nadpis 5',
    h6: 'Nadpis 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Odrá?kový seznam',
    ordered: '?íselný seznam'
   },
   options: {
    help: 'Nápov?da',
    fullscreen: 'Celá obrazovka',
    codeview: 'HTML kód'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Odstavec',
    outdent: 'Zv?t?it odsazení',
    indent: 'Zmen?it odsazení',
    left: 'Zarovnat doleva',
    center: 'Zarovnat na st?ed',
    right: 'Zarovnat doprava',
    justify: 'Zarovnat oboustrann?'
   },
   color: {
    recent: 'Aktuální barva',
    more: 'Dal?í barvy',
    background: 'Barva pozadí',
    foreground: 'Barva písma',
    transparent: 'Pr?hlednost',
    setTransparent: 'Nastavit pr?hlednost',
    reset: 'Obnovit',
    resetToDefault: 'Obnovit výchozí'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Klávesové zkratky',
    close: 'Zav?ít',
    textFormatting: 'Formátování textu',
    action: 'Akce',
    paragraphFormatting: 'Formátování odstavce',
    documentStyle: 'Styl dokumentu'
   },
   history: {
    undo: 'Krok vzad',
    redo: 'Krok vp?ed'
   }

  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.