PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-pl-PL.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-pl-PL.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-pl-PL.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 4 months ago
Size: 3,307 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'pl-PL': {
   font: {
    bold: 'Pogrubienie',
    italic: 'Pochylenie',
    underline: 'Podkre?lenie',
    clear: 'Usu? formatowanie',
    height: 'Interlinia',
    name: 'Czcionka',
    strikethrough: 'Przekre?lenie',
    size: 'Rozmiar'
   },
   image: {
    image: 'Grafika',
    insert: 'Wstaw grafik?',
    resizeFull: 'Zmie? rozmiar na 100%',
    resizeHalf: 'Zmie? rozmiar na 50%',
    resizeQuarter: 'Zmie? rozmiar na 25%',
    floatLeft: 'Po lewej',
    floatRight: 'Po prawej',
    floatNone: 'Równo z tekstem',
    shapeRounded: 'Kszta?t: zaokr?glone',
    shapeCircle: 'Kszta?t: okr?g',
    shapeThumbnail: 'Kszta?t: miniatura',
    shapeNone: 'Kszta?t: brak',
    dragImageHere: 'Przeci?gnij grafik? lub tekst tutaj',
    dropImage: 'Przeci?gnij grafik? lub tekst',
    selectFromFiles: 'Wybierz z dysku',
    maximumFileSize: 'Limit wielko?ci pliku',
    maximumFileSizeError: 'Przekroczono limit wielko?ci pliku.',
    url: 'Adres URL grafiki',
    remove: 'Usu? grafik?'
   },
   video: {
    video: 'Wideo',
    videoLink: 'Adres wideo',
    insert: 'Wstaw wideo',
    url: 'Adres wideo',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion lub Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Odno?nik',
    insert: 'Wstaw odno?nik',
    unlink: 'Usu? odno?nik',
    edit: 'Edytuj',
    textToDisplay: 'Tekst do wy?wietlenia',
    url: 'Na jaki adres URL powinien przenosi? ten odno?nik?',
    openInNewWindow: 'Otwórz w nowym oknie'
   },
   table: {
    table: 'Tabela'
   },
   hr: {
    insert: 'Wstaw poziom? lini?'
   },
   style: {
    style: 'Style',
    p: 'pny',
    blockquote: 'Cytat',
    pre: 'Kod',
    h1: 'Nag?ówek 1',
    h2: 'Nag?ówek 2',
    h3: 'Nag?ówek 3',
    h4: 'Nag?ówek 4',
    h5: 'Nag?ówek 5',
    h6: 'Nag?ówek 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Lista wypunktowana',
    ordered: 'Lista numerowana'
   },
   options: {
    help: 'Pomoc',
    fullscreen: 'Pe?ny ekran',
    codeview: '?ród?o'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Akapit',
    outdent: 'Zmniejsz wci?cie',
    indent: 'Zwi?ksz wci?cie',
    left: 'Wyrównaj do lewej',
    center: 'Wyrównaj do ?rodka',
    right: 'Wyrównaj do prawej',
    justify: 'Wyrównaj do lewej i prawej'
   },
   color: {
    recent: 'Ostani kolor',
    more: 'Wi?cej kolorów',
    background: 'T?o',
    foreground: 'Czcionka',
    transparent: 'Prze?roczysty',
    setTransparent: 'Prze?roczyste',
    reset: 'Reset',
    resetToDefault: 'Domy?lne'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Skróty klawiaturowe',
    close: 'Zamknij',
    textFormatting: 'Formatowanie tekstu',
    action: 'Akcja',
    paragraphFormatting: 'Formatowanie akapitu',
    documentStyle: 'Styl dokumentu',
    extraKeys: 'Dodatkowe klawisze'
   },
   history: {
    undo: 'Cofnij',
    redo: 'Ponów'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.