PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-sk-SK.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-sk-SK.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-sk-SK.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 3 months ago
Size: 2,902 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'sk-SK': {
   font: {
    bold: 'Tu?né',
    italic: 'Kurzíva',
    underline: 'Pod?iarknutie',
    clear: 'Odstráni? ?týl písma',
    height: 'Vý?ka riadku',
    strikethrough: 'Pre?iarknuté',
    size: 'Ve?kos? písma'
   },
   image: {
    image: 'Obrázok',
    insert: 'Vlo?i? obrázok',
    resizeFull: 'Pôvodná ve?kos?',
    resizeHalf: 'Polovi?ná ve?kos?',
    resizeQuarter: '?tvrtinová ve?kos?',
    floatLeft: 'Umiestni? do?ava',
    floatRight: 'Umiestni? doprava',
    floatNone: 'Bez zarovnania',
    dragImageHere: 'Pretiahnu? sem obrázok',
    selectFromFiles: 'Vybra? súbor',
    url: 'URL obrázku'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Odkaz videa',
    insert: 'Vlo?i? video',
    url: 'URL videa?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion alebo Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Odkaz',
    insert: 'Vytvori? odkaz',
    unlink: 'Zru?i? odkaz',
    edit: 'Upravi?',
    textToDisplay: 'Zobrazovaný text',
    url: 'Na akú URL adresu má tento odkaz vies??',
    openInNewWindow: 'Otvori? v novom okne'
   },
   table: {
    table: 'Tabu?ka'
   },
   hr: {
    insert: 'Vlo?it vodorovnú ?iaru'
   },
   style: {
    style: '?týl',
    p: 'Normálny',
    blockquote: 'Citácia',
    pre: 'Kód',
    h1: 'Nadpis 1',
    h2: 'Nadpis 2',
    h3: 'Nadpis 3',
    h4: 'Nadpis 4',
    h5: 'Nadpis 5',
    h6: 'Nadpis 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Odrá?kový zoznam',
    ordered: '?íselný zoznam'
   },
   options: {
    help: 'Pomoc',
    fullscreen: 'Celá obrazovka',
    codeview: 'HTML kód'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Odsek',
    outdent: 'Zvä??i? odsadenie',
    indent: 'Zmen?i? odsadenie',
    left: 'Zarovna? do?ava',
    center: 'Zarovna? na stred',
    right: 'Zarovna? doprava',
    justify: 'Zarovna? obojstranne'
   },
   color: {
    recent: 'Aktuálna farba',
    more: 'Dal?ie farby',
    background: 'Farba pozadia',
    foreground: 'Farba písma',
    transparent: 'Prieh?adnos?',
    setTransparent: 'Nastavi? prieh?adnos?',
    reset: 'Obnovi?',
    resetToDefault: 'Obnovi? prednastavené'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Klávesové skratky',
    close: 'Zavrie?',
    textFormatting: 'Formátovanie textu',
    action: 'Akcia',
    paragraphFormatting: 'Formátovanie odseku',
    documentStyle: '?týl dokumentu'
   },
   history: {
    undo: 'Krok vzad',
    redo: 'Krok dopredu'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.